Projektet


Projektet m-commerce syftar till att utveckla en utbildning för anställda i små och medelstora företag för att underlätta utveckling och expansion av företagens aktiviteter inom mobil e-handel

Projektet är uppdelat i olika faser som är bygger på varandra. Den första fasen innehåller en analys av ”state of the art”, dvs hur e-handelsområdet ser ut idag, vilka verktyg som används och vilka behov som finns. Detta görs genom enkäter, litteraturstudier och intervjuer. Resultaten utgör grunden för utvecklingen av en kurs i mobil e-handel. Ett annat resultat av denna fas är uppbyggnad av en databas med goda exempel där existerande framgångsrika mobila e-handelsaktiviteter redovisas.

I fas 2 utvecklas själva kursen, baserad på lärdomarna från fas 1. Kursen utvecklas av våra projektpartners universiteten i Alcala (Spanien), Timisoara (Rumänien), yrkeshögskolan Johanneum (Österrike) samt Center for Knowledge (Makedonien).

Fas 3 innebär genomförandet av utbildningen, som kommer att ske i alla partnerländer. De deltagande företagen kommer att väljas så att en blandning av olika branscher tillgodoses

I projektet kommer följande aktiviteter att genomföras

  • Översikt över status för mobil e-handel i olika europeiska regioner
  • Insamling av goda exempel från de olika regionerna
  • Utveckling av utbildningsmaterial för kurs i mobil e-handel
  • Genomförande av kursen i de deltagande regionerna med minst 10 deltagande företag i varje region
  • Stöd till de deltagande företagen att utveckla strategier och aktivitetsplaner för att implementera mobil e-handel.